Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

14.4.2017. 9:35

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom od 13. travnja 2017. KLASA: 024-01/17-02-1 URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 14. travnja 2017. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

PREDMET PRODAJE
Javni natječaj raspisuje se za prodaju nekretnina na području grada Vrbovskog u vlasništvu društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 45552012966, prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata za ulaganje u proizvodne gospodarske kapacitete koji obuhvaćaju industrijske, obrtničke, druge gospodarske pogone svih vrsta i prateće skladišne prostore sukladno namjeni nekretnina definiranoj Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog te izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog, radi stjecanja samovlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i označene su u zemljišnim knjigama kako slijedi:

Natječaj u potpunosti pogledajte ovdje.

 

Poziv na dostavu ponude

11.4.2017. 9:01

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda – Nabava dva mobilna reciklažna dvorišta.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Poziv na dostavu ponude

31.3.2017. 12:46

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda – predmet nabave – Uređenje javnih parkirališta i sanacija prekopa.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.1.2017.

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 , l 06/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novi ne”, broj 27/09, 31 /09, 43110 i 8/13) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine PGŽ”, broj 4110, 27114 i 41/14) i (“Službene novine Grada Vrbovsko”, broj 5/ 16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 04. siječnja 20 17. godine objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 

Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

16.1.2017.

Grad Vrbovsko raspisuje Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu.
Prijave možete podnijeti do 16. veljače 2017. godine.

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac – opis programa
  4. Obrazac – proračun
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac – životopis
  7. Izjava o partnerstvu

 

 

 

 

 

 


ARHIVA


2016. godina


2015. godina