Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Natječaji

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

8.1.2018. 11:30

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (″Narodne novine″, broj 125/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13, 41/14) i („Službene novine Grada Vrbovskog“, broj 10/15) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (″Službene novine PGŽ″, broj 4/10, 27/14 i 41/14) i („Službene novine Grada Vrbovsko“, broj 5/16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 19. prosinca 2017. godine objavljuje se slijedeći

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora

1. Predmet zakupa su poslovni prostori navedeni u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu.
Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina u viđenom stanju i budući zakupnici su ih dužni urediti za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

Za više informacija preuzmite Natječaj u cjelosti u nastavku.


Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 

 

 

 

 


ARHIVA


2017. godina


2016. godina


2015. godina