Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Gradsko vijeće

Sastav


Odbori


Sjednice gradskog vijeća


Arhiva


 

 SASTAV


1. Jasna Božić, dipl.oec. (kandidatkinja grupe birača) – predsjednica

2. Marijan Tkalčević, dipl.ing. (HDZ) – potpredsjednik

3. Ilija Vignjević (PGS) – potpredsjednik

4. Davor Tkalčević, ing. aeroteh. (kandidat grupe birača)

5. Maja Žuteg, dipl.iur. (kandidatkinja grupe birača)

6. Denis Barković (kandidat grupe birača)

7. Ranko Vuković (kandidat grupe birača)

8. Boris Gudac (kandidat grupe birača)

9. Mirjana Dokmanović (kandidatkinja grupe birača)

10. MarijanRački (SDP)

11. Gorana Hajdin, mag.oec. (SDP)

12. Anton Burić, prof. (SDP)

13. Dalibor Kratohvil (kandidat grupe birača)

14. Nedeljko Kovačić, dr. med. (kandidat grupe birača)

15. Damir Grgurić, nastavnik (kandidat grupe birača)

16. Pavao Babić (HDZ)

17. Jovan Trbović (Unija Kvarnera)

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru  svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Gradsko vijeće ima 17 članova izabranih na način određen zakonom.

povratak na vrh

ODBORI


a) Mandatno povjerenstvo

predsjednik Damir Grgurić

b) Odbor za izbor i imenovanje

predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.

c) Odbor za statutarno pravna pitanja

predsjednica  Maja Žuteg, dipl.iur.

d) Odbor za međunacionalne odnose

predsjednica  Jasna Božić, dipl. oec.

e) Odbor za predstavke i pritužbe

predsjednica Maja Žuteg, dipl.iur.

povratak na vrh

SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆASjednice Gradskog vijeća u novom sazivu za razdoblje od 2017-2021

– 2. sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj čestici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

4. Prijedlog Odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

5. Prijedlog Rješenja o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

– 29. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2016. godinu
 2. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu
 3. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016. godinu
 4. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016. godinu
 5. Prijedlog Izvješća o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu
 8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2016. godinu, Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2016. godinu
 10. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
 11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Dječjeg vrtića „Bambi“ u Vrbovskom
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog
 13. Prijedlog Odluke o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko
 14. Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“
 15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare – materijali su dostupni na web stranici Grada Vrbovskog , PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE GORSKOG KOTARA, Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća

– 28. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

1.  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

2.  Prijedlog Odluka o dodijeli javnih priznanja Grada Vrbovskog za 2017. godinu i to:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za životno djelo

b) Prijedlog Odluka o dodjeli Godišnjih nagrada Grada Vrbovskog

c) Prijedlog Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Vrbovskog

3.   Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Planinarskog doma Kamačnik sa izgradnjom dječjeg igrališta

Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća

– 27. sjednica Gradskog vijeća:
Dnevni red:

1.  a) Izvješće Mandatnog povjerenstva po prijedlogu vijećnika Gradskog vijeća za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća i imenovanju predsjednice Gradskog vijeća

b) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

c) Prijedlog Odluke o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

d) Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

2.  a) Izvješće o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

3.  Informacija o tijeku izrade Plana  ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara

4. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.

5.  Prijedlog Pravilnika o jednostavnim nabavama Grada Vrbovskog

Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća

– 26. sjednica Gradskog vijeća:
Dnevni red:

 1. Izvješće o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Zaključak i Odluka za mandatno povjerenstvo – Nikola Mamula

2.  Izvješće o odnošenju ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Zaključak i Odluka za mandatno povjerenstvo-Vladimir Mamula

3.  Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća

4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednice Mandatnog povjerenstva Grada Vrbovskog

5. Prijedlog Odluke o donosenju IV.(ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

6.  Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu

7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016. godinu

8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016. godinu

9.  Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vrbovskog za 2016. godinu

10.  Prijedlog II. izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

11.  Prijedlog II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

12.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

14.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2016.god.

15.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Grada Vrbovskog

17. Prijedlog Odluke o suglasnosti na zajedničko djelovanje na projektu e – Županija

18.  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Vrbovskog

Zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća

– 25. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2017. godini
 2. Prijedlog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 3. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 4. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
 8. Prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017.
 9. Prijedlog Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu
 11. Prijedlog Odluke o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.Vrbovsko
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave autobusa za trgovačko društvo Komunalac d.o.o.Vrbovsko

Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća

– 24. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovskog

Dopuna dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 5. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog
 6. Prijedlog Rješenja o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
 8. Prijedlog Zaključka  o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko
 9. Prijedlog Zaključka  o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća

 

– 23. sjednica Gradskog vijeća:

Dnevni red:

 1. Prijedlog  Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2015/2016
 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.
 3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
 4. Prijedlog Godišnjeg plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 5. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine
 6. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća

 

PRIJAŠNJE SJEDNICE

 

 

 

ARHIVA


od 2009. do 2013.

od 2008. do 2009.

povratak na vrh

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save