Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 5

Gradska uprava – odjeli i odsjeci

Jedinstveni upravni odjel


Ured gradonačelnika


 
Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo


 
Odsjek za komunalni sustav


 

 

 


Jedinstveni upravni odjel  Marina Tonković, dipl. iur. – pročelnica

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

– osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša;

– uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture;

– upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada;

– ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda;

– ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora;

– utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada;

– održavanje objekata komunalne infrastrukture;

– poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada;

– osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja;

– zaštite kulturne baštine;

– osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije;

– gospodarenja objektima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad;

– razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada;

– vođenja pisarnice i arhive;

– radnih odnosa djelatnika gradske uprave i drugi i opći poslovi;

– pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihovih radnih tijela;

– državne uprave prenijete na Grad;

– kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
051/875-115, 051/875-228
051/875-008
marina.tonkovic@vrbovsko.hr
ponedeljak – petak: 07:00-15:00 sati
povratak na vrh

 


Ured gradonačelnika
Petar Vujnović, dipl. iur. – predstojnik ureda gradonačelnika

– pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada  gradonačelnika i njegovih radnih tijela,

– pripremanje službenih sastanaka gradonačelnika, izrađivanje promemorija,

– pripremanje  i organiziranje predstavljanja gradonačelnika javnosti,

– stručni i organizacijski poslovi  protokola Grada Vrbovskog

-organiziranje predstavljanje Grada Vrbovskog u međugradskim i međunacionalnim odnosima,

– obavljanje primanja domaćih i  stranih gostiju po nalogu gradonačelnika,

– suradnja sa sredstvima javnog izvješćivanja na lokalnoj i  državnoj razini,

– koordiniranje rada na pripremi svečanih proslava Grada, blagdana i drugih prigodnih okupljanja,

– obavljanje i drugih  poslova po nalogu gradonačelnika i  pročelnika

– obavljanje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

– priprema nacrta općih akata u nadležnosti Gradskog vijeća

– provođenje postupaka javnih natječaja za prodaju, davanje u zakup ili koncesiju nekretnina u vlasništvu Grada te za davanje gradskih stanova u najam

– kao i drugi poslovi u skaldu sa zakonom i gradskom odlukom.

Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
051/875-115, 051/875-228
051/875-008
petar.vujnovic@vrbovsko.hr
ponedeljak – petak: 07:00-15:00 sati
povratak na vrh

 


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Ljubomir Cindrić, dipl. oec. – voditelj

U Odsjeku za financije, proračun i gospodarstvo obavljaju se poslovi:

– izrade Proračuna, kontrole njegova izvršenja,

– nadzora proračunskih korisnika,

– razreza i naplate gradskih prihoda,

– izrade plana izdataka gradske uprave i kontrola izvršenja,

– vođenja knjigovodstvenih evidencija imovine Grada,

– vezani uz osiguranje imovine grada

– o financijskom i računovodstvenom praćenju prodanih stanova te naplaćenih mjesečnih obroka,

– izrade nacrta općih akata grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,

– platnog prometa i blagajničkog poslovanja

– upravni i stručni poslovi u području gospodarstva

– priprema nacrta općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo

– koordiniranje aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti a u cilju promicanja gospodarskog razvitka

– praćenje stanja gospodarske aktivnosti na području Grada, uvjeta poslovanja, poslovnih rezultata, stupnja zaposlenosti

– predlaganje mjera za poboljšanje uvjeta poslovanja koje bi omogućile gospodarski razvitak i mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

– suradnja sa gospodarskim subjektima i ustanovama u svrhu poticanja i unapređenja gospodarstva i obrtništva na području Grada.

Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
051/875-115, 051/875-228
051/875-008
ljubomir.cindric@vrbovsko.hr
ponedeljak – petak: 07:00-15:00 sati
povratak na vrh

 


odsjek za komunalni sustav
Nevenko Žagar, dipl. oec – voditelj

U Odsjeku za komunalni sustav obavljaju se poslovi:

– osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša;

–  osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša

– uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, groblja, deponije, javne rasvjete, opreme  komunalnog društva koja se financira iz izvora izvan cijene usluge)

– gospodarenja komunalnim, te stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

– gospodarenja objektima športa, kulture i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora radova na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata, njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

– utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ugovaranja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada,

–    korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

–    zaštite potrošača,

–    protupožarne i civilne zaštite,

–    komunalnog redarstva,

–    kao i drugi poslove u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Unutar Odsjeka djeluje Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i javnih površina koji obavlja poslove:

– čišćenja prometnica u naseljima na području Grada Vrbovskog;

– održavanja zelenih površina na području Grada Vrbovskog;

– održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju na području Grada Vrbovskog;

– održavanja groblja u naseljima Moravice, Gomirje, Ljubošina, Severin na Kupi, Lukovdol, Plemenitaš, Damalj, Zdihovo, Veliki Jadrč i Osojnik.

Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko
051/875-115, 051/875-228
051/875-148, 051/875-008
komunalni.odsjek@vrbovsko.hr
ponedeljak – petak: 07:00-15:00 sati
povratak na vrh