Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Aktualnosti


Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku odnosno akademsku godinu 2017./2018.

22.11.2017.

Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Grada Vrbovskog”, broj 11/15) gradonačelnik Grada Vrbovskog, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu  stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku

odnosno akademsku godinu 2017./2018.

 Pravo na dodjelu stipendija imaju svi redoviti učenici srednjih škola,  izuzev učenika koji se školuju izvan područja Grada za programe koji se organiziraju i izvode u srednjoj školi u Moravicama i učenika čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja bio niži od 3,00; redoviti studenti, izuzev studenata I. godine preddiplomskog studija, studenata starijih od 27 godina, korisnika kredita ili stipendije po nekoj drugoj osnovi i studenata koji studiraju dulje od propisanog trajanja studijskog programa od prvog upisa na studij te apsolventi:

– koji su državljani Republike Hrvatske,

– koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog,

– čiji prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodnih šest mjeseci ne prelazi iznos od  3.800,00 kuna.

Ograničenje iz podstavka 3. prethodnog stavka ne odnosi se na kandidate za dodjelu stipendije za darovite učenike i studente te učenike i studente sportaše.

            U akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će se  ukupno 6 (šest) stipendija i to za kategorije:

 1. dvije stipendije za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (učenici: CNC operater, studenti: sveučilišni studij strojarstva, elektrotehnike i računarstva, građevinarstva),
 2. jedna stipendija – za darovite učenike ili darovite studente,
 3. c) dvije stipendije – za učenike i studente slabijeg imovnog stanja,
 4. d) jedna stipendija – za učenike ili studente sportaše.

             Kandidati za dodjelu stipendija za darovite studente dužni su uz propisani obrazac  prijave na natječaj dostaviti i:

 1. domovnicu,
 2. potvrdu o prebivalištu,
 3. potvrdu o redovitom upisu u tekuću školsku / akademsku godinu,
 4. potvrdu visokoškolske ustanove da se nalaze unutar 10% najboljih studenata na studijskoj godini, grupi i fakultetu na kojem studiraju.

Kandidati za dodjelu stipendija za darovite učenike dužni su uz propisani obrazac  prijave na natječaj dostaviti i:

 1. domovnicu,
 2. potvrdu o prebivalištu,
 3. svjedodžbe o prethodne dvije godine školovanja
 4. potvrdu o upisu u drugu srednju školu
 5. dokaz o sudjelovanju na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju, dobivenim nagrada i priznanjima, objavljenom radu u domaćoj i inozemnoj publikaciji, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu u prethodne dvije godine školovanja

Kandidati za dodjelu stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i za učenike i studente koji su slabijeg imovnog stanja dužni su uz propisani obrazac prijave na natječaj dostaviti:

 1. a) domovnicu
 2. b) potvrdu o prebivalištu
 3. c) potvrdu o redovitom školovanju braće ili sestara izvan prebivališta kao dokaz izjave pod točkom
 4. d) presudu o razvodu braka koju izdaje nadležno tijelo državne uprave RH kao dokaz izjave pod točkom
 5. e) potvrdu o visini dohotka (prihodima) za sve punoljetne članove obitelji za prethodnih šest mjeseci
 6. f) potvrdu o primanju zajamčene minimalne naknade (pomoći za uzdržavanje) koje izdaje nadležni Centar za socijalnu skrb
 7. g) potvrde o nezaposlenosti roditelja koje izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje
 8. h) potvrdu nadležnog tijela o roditelju poginulom branitelju, invalidu domovinskog rata odnosno branitelju
 9. i) svjedodžbe za prethodne dvije godine školovanja (učenici)
 10. j) dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagrada i priznanjima, objavljenom radu u domaćoj i inozemnoj publikaciji, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu.

Kandidati za dodjelu stipendija za učenike i studente sportaše dužni su podnijeti uz propisani obrazac  prijavu na natječaj dostaviti:

 1. domovnicu,
 2. potvrdu o prebivalištu,
 3. potvrdu o redovitom upisu u tekuću školsku / akademsku godinu,
 4. potvrdu da je učenik ili student član sportskog kluba (udruge)
 5. potvrda o postignutim rezultatima sa međunarodnih i državnih natjecanja

(zapisnik sa natjecanja ili službeni bilten Hrvatskog olimpijskog odbora ili podaci sa službenih stranica međunarodnih ili nacionalnih sportskih saveza ili novinski članak ili diploma ili sl.)

 1. rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša.

 Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se na odgovarajućem obrascu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Vrbovskog (www.vrbovsko.hr.) na adresu: Grad Vrbovsko, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, 51236 Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1 u zatvorenim omotnicama s naznakom “za natječaj za dodjelu stipendija”.

Prijedlozi posebnih lista kandidata za dodjelu stipendija prema utvrđenim kategorijama objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. U roku od osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči svaki kandidat može podnijeti Povjerenstvu pisani prigovor na listu.

Odluku o dodjeli stipendija na temelju utvrđene liste donosi gradonačelnik.

Sve obavijesti mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog ili na telefon 875-115.

 

U Vrbovskom, 22. studenog 2017. godine

                                      GRADONAČELNIK                                                                                                                                                              Dražen Mufić, dipl.ing., v.r.


 1. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA (slabijeg imovnog stanja i one koji se školuju za deficitarna zanimanja)
 2. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA – DAROVITE UČENIKE
 3. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA – SPORTAŠE
 4. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA REDOVITE STUDENTE SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA (slabijeg imovnog stanja i one koje se školuju za deficitarna zanimanja)
 5. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DAROVITE STUDENTE SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA
 6. PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA – SPORTAŠE