Grad Vrbovsko – www.vrbovsko.hr header image 4

Aktualnosti


Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

14.4.2017.

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak  u Vrbovskom od 13. travnja 2017. KLASA: 024-01/17-02-1  URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 14. travnja 2017. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

PREDMET PRODAJE
Javni natječaj raspisuje se za prodaju nekretnina na  području grada Vrbovskog u vlasništvu društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 45552012966, prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata za ulaganje u proizvodne gospodarske kapacitete koji obuhvaćaju industrijske, obrtničke, druge gospodarske pogone svih vrsta i prateće skladišne prostore sukladno namjeni nekretnina definiranoj Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog te izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog, radi stjecanja samovlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i označene su u zemljišnim knjigama kako slijedi:

Natječaj u potpunosti pogledajte ovdje.