Novosti


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – natječaj za referent/icu za pitanja srpske nacionalne manjine

15.12.2017. 14:22

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, objavljuje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na
NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Natječaj za  referenta/icu za pitanja srpske nacionalne manjine.

 


UPUTE I OBAVIJESTI u cijelosti možete pogledati ovdje


Postupak prijave štete od elementarne nepogode

14.12.2017. 12:13

Postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04)

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE – do 20. prosinca 2017. godine

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe da štetu prijavi u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom gradskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode.

Župan Prinorsko-goranske županije donio je 12. prosinca 2017. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje Gorskog kotara uslijed snažnog nevremena praćenog olujnim vjetrom, te je stoga rok za prijavu štete zaključno s 20. prosincem 2017. godine.

Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.

Obrađene podatke o šteti gradsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode.

2. PRIJAVA ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama gradova/općina ili osobno u pisarnici Grada Vrbovskog, Ulica hrvatskih branitelja1, Vrbovsko. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ).  Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

 

Pravne osobe uz prijavu podnose:

Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe (podnijeti uz EN-P obrazac i zahtjev za imenovanje Stručnog povjerenstva za procjenu štete kod pravne osobe).

Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu

b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine

c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete

d) kopiju registracije tvrtke

e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom

f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema ovoj Metodologiji.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

Posebno se naglašava da se podaci za voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara (osim za bajame).

Također mogu se prijaviti nastale štete na nadgrobnim spomenicima na grobljima što je potrebno potkrepiti fotodokumentacijom.

PROCJENA ŠTETE

Po primitku prijava, gradsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana nastanka.

Za utvrđivanje štete primjenjuju se jedinstvene cijene za područje Republike Hrvatske na temelju statističkih i/ili tržnih pokazatelja prethodne godine.

Izuzetno, Državno povjerenstvo može odlučiti o primjeni različitih cijena od već objavljenih od strane Državnog zavoda za statistiku za pojedina dobra, ili pojedina područja ako za to ima opravdanog razloga.

Ako neke cijene nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine, ili aktualne, za područja za koje se šteta procjenjuje, uz potvrdu Državnog povjerenstva.

Državno povjerenstvo će voditi brigu o dostavi informacija o cijenama županijskim povjerenstvima.

Po zaprimanju istog Županijsko povjerenstvo je dužno izraditi konačnu procjenu štete od elementarne nepogode u roku od 10 dana odnosno 60 dana od dana nastanka elementarne nepogode.

Pored toga temeljem Naputka Državnog povjeresntva općinska, gradska i Županijsko povjerenstvo dužna su obaviti i provjeru podataka odnosno kontrolu kod prijavitelja od najmanje 5% zaprimljenih prijava slučajnim odabirom.


OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE (EN-P) preuzmite ovdje        


VAŽNA OBAVIJEST: Dostava podataka o nastaloj šteti

13.12.2017. 16:02

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe sa područja Grada Vrbovskog kojima je jak vjetar počinio veću materijalnu štetu da do ponedjeljka 18. prosinca 2017. godine do 12:00 sati u Jedinstveni upravni odjel dostave podatke o nastaloj šteti na njihovim objektima sa opisom štete /vrsta oštećenja, m2/ i procjenom štete kako bi se sagledali razmjeri šteta te mogućnosti hitne sanacije.

Grad Vrbovsko


Koncert “Putokazi”, 17.12.2017. godine

15.12.2017. 12:50